nábytek a bytové doplňky
již od roku 1990
Těšíme se na vaší návštěvu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Nábytek J+J Zoubkovi - Rakovník od podnikatele

Josefa Zoubka, se sídlem Sadová 2422, 269 01, Rakovník - Rakovník II,
IČ: 10200932,
DIČ: CZ520408178,
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Rakovník, č.j. ŽU/4480/2011/3
Adresa pro doručování: NÁBYTEK J+J Zoubkovi, Dukelských hrdinů 64/II, 269 01, Rakovník
Telefonní číslo: +420 602 254 258
Kontaktní e-mail: eshopzoubek@seznam.cz

ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME?

 • Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:
 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

 • V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
 • U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 • Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba.
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;;
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 • Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

 • Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.
 • Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
 • Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.